Regulamin i polityka prywatności

Wydawca:


Wydawcą Serwisu Lastminuter.pl opublikowanego pod adresem http://www.lastminuter.pl, zwanego w dalszej części regulaminu Serwisem, jest:

Los Internetos sp. z o.o. sp. k.

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 50, lok. 515, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000621376, posługującej się nr NIP: 7010582929 oraz REGON: 362804703.

zwany w dalszej części regulaminu Wydawcą.


Kontakt:


Wszelkie pytanie związane z Serwisem należy kierować na adres e-mail: kontakt@lastminuter.pl


Użytkownik:


Użytkownikiem Serwisu jest osoba korzystająca z Serwisu Lastminuter.pl, niezależnie od faktu dokonania rejestracji, umieszczenia w tym Serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem Serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu. Warunkiem korzystania z Serwisu lastminuter.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia regulaminu. Wszelkie prawa do Serwisu lastminuter.pl, w tym w szczególności prawa autorskie przysługują Wydawcy.


Funkcjonowanie serwisu:


Serwis lastminuter.pl to porównywarka cen ofert turystycznych. Baza danych jest budowana na podstawie ogólnodostepnych informacji opisujących wzmiankowane oferty opublikowanych w Internecie. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i aktualność publikowanych danych (w sczególności cenę oferty) i skutki, które może wywołać publikowanie danych niepoprawnych i niektualnych.

Wydawca nie jest organizatorem ani sprzedawcą (biurem turystycznym) imprez turystycznych, w szczególności nie jest stroną w transakcjach handlowych pomiędzy użytkownikami serwisu a organizatorami imprez turystycznych i biurami podróży, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki tychże umów.

Wydawca nie czerpie korzyści bezpośredniej od biur podróży i organizatorów imprez turystycznych z tytułu zamieszczania informacji o ofertach na stronach Serwisu. Wydawca jest uczestnikiem sprzedażowych programów partnerskich biur turystycznych i organizatorów imprez turystycznych poprzez zawarte umowy z firmami pośredniczącymi udostepniającymi kody sprzedażowe.


Last minute alert:


Serwis udostepnia usługę Last minute alert zwaną dalej Alertem. Alert jest w pełni darmową usługą, zamówienie jej jest dobrowolne i wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. Zamawiający na podstawie wyselekcjonowanych przez siebie kryteriów będzie otrzymywał e-maile z powiadomieniam z adresu alert@lastminuter.pl na wskazany w formularzu zamówieniowym adres e-mail. Powiadomienia będą wysyłane nie częściej niż raz na 24h, Wydawca nie gwarantuje jednak minimalnej częstotliwości wysyłania powiadomień. Częstotliwość ta jest uzależniona od sposobu określenia kryteriów w formularzu zamówieniowym.

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i aktualność publikowanych w Alercie danych (w sczególności cen ofert) i skutki, które może wywołać publikowanie danych niepoprawnych i nieaktualnych.

Rezygnacja z usługi Alert może nastąpić w dowolnym momencie, z usługi można zrezygnować poprzez odpowiednio i wyraźnie oznaczony odsyłacz znajdujący się w e-mailu aktywacyjnym (użytkownik jest zobowiązany do zachowania tego e-maila), a także w każdym kolejnym e-mailu z Alertem.

Zamówienie Alertu jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie e-maili reklamowych od Wydawcy (zwanych dalej newsletterem) wysyłanych z adresu newsletter@lastminuter.pl na adres wskazany w formularzu zamówieniowym od Wydawcy.


Polityka prywatności w związku z zamówieniem usługi Alert i korzystaniem z Serwisu:


Zamówienie usługi Alert wiąże się z podaniem adresu e-mail, na który będą wysyłane Alerty. Podczas wizyty w Serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

Pobierane dane nie są udostepniane podmiotom trzecim, poza sytuacjami określonymi prawnie w przypadku roszczenia podmiotów do tego powołanych

Serwis może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Serwisu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.


Regulamin:


Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie http://www.lastminuter.pl/regulamin/.

Wydawca zastrzega sobie zmiany regulaminu, przy czym obowiązująca wersja regulaminu jest dostępna na stronie http://http://www.lastminuter.pl/regulamin/.

Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na powołanej stronie. Każdy użytkownik jest zobowiązany do bieżącego sprawdzania treści regulaminu przed każdorazowym rozpoczęciem korzystania z serwisu.